MENÜ

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő adatai:
Név: Ertl Orsolya E.V.
Székhely: 1063 Budapest, Szív utca 44. 3/22.
Adószám: 68008352-1-41
Kapcsolattartó: Ertl Orsolya
Nyilvántartási szám: 51083656
Email cím: mosoly@YourElegantMessage.com
Telefonszám: +36304991461

I. Adatvédelmi elvek
Ertl Orsolya E.V., mint adatkezelő kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét és
mindent intézkedést, amely az adatok biztonságát biztosítja.
Ertl Orsolya E.V. az általa kezelt adatokat harmadik félnek sem kereskedelmi, sem egyéb célból
nem adja át, vagy teszi hozzáférhetővé, adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
Ertl Orsolya E.V. a kezelt személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát szolgálja.
Ertl Orsolya E.V. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos
hatályos jogszabályokkal, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.), valamint a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament
és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (2016. április 27.) (GDPR);
Ertl Orsolya E.V. a személyes adatokat a GDPR-ban szereplő jogalap alapján és kizárólag
célhoz kötötten használja fel.
Minden olyan esetben, ha a kezelt személyes adatoknak az eredeti adatfelvétel céljától eltérő
célra való felhasználása merül fel, Ertl Orsolya E.V. az érintett felet tájékoztatja, és ehhez
előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a
felhasználást megtiltsa.

II. Az adatkezelés jogalapja, célja és a kezelt adatok köre
Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az érintett hozzájárulását az
adatkezelés bármely szakában visszavonhatja.
Ertl Orsolya E.V. a személyes adatokat Konzultációkra, foglalkozásokra, tanfolyamokra,
képzésekre való jelentkezés esetén az alábbiak szerint kezeli:
Az adatkezelés célja: A jelentkezővel történő kapcsolattartás lehetővé tétele, annak érdekében,
hogy a jelentkező az érintett konzultációról, foglalkozásról, tanfolyamról, programról információt
kaphasson (pl. kezdési időpont változása).
Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás, GDPR 6. cikk (1) a) pont). Az önkéntes
hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az érintett hozzájárulását az adatkezelés bármely
szakaszában visszavonhatja.
A kezelt adatok köre: név, email, telefonszám, majd a megállapodást (szóbeli szerződést)
követően számlázási cím és -jogszabályi kötelezettség szerint- adóazonosító jel.
Az adatok törlése: az érintett adatainak törlésére az érintett írásbeli (elektronikus úton
benyújtott) kérelmére kerül sor.

III. A személyes adatok tárolásának módja
Ertl Orsolya E.V. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából
fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Ertl Orsolya E.V. az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és
teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van
rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel
kapcsolatos eszközök.

IV. Az adattároláshoz felhasznált rendszerek
● Nyilvántartás: Drive.Google.com | Contacts.Google.com
● Email küldés Gmail.com | Mail.Webonic.hu/
● Nyilvántartás, emailküldés: Activecampaign.com | Activehosted.com
● Időpontfoglalás: Calendly.com
● Jegyértékesítés: Cooltix.com
● Számlázás: Szamlazz.hu
Adatkezelő a belépési adatok védelméről kellő körültekintéssel gondoskodik, és minden tőle
telhetőt megtesz, hogy ezek ne kerülhessenek illetéktelen kezekbe.

V. Jogérvényesítési lehetőségek

 1. Félreértés vagy bárminemű véleménykülönbség esetén felek igyekeznek a vitát békés
  úton rendezni. Szükség szerint a probléma megoldásához első körben független
  mediátor segítségét veszik igénybe.
 2. Kérdéseit, megkereséseit illetve észrevételeit az érintett a
  mosoly@YourElegantMessage.com email címre küldheti meg.
 3. Bírósághoz fordulás joga: az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen
  bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
 4. Adatvédelmi hatósági eljárás: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
  Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  Telefon: 06 1 391 1400
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  Budapest, 2022. December 8.